รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
14 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
15 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
16 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
17 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
18 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
19 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
20 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
21 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
23 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
24 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
25 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
26 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
27 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
28 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
29 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
30 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
31 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
32 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 6 2
33 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
34 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
35 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
36 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
37 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 60