รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 1 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
14 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
17 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
18 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
20 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
22 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 39