รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
7 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
8 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 4 1
9 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 5 1
10 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
14 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
15 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
16 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
17 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
20 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 3 1
21 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
22 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
23 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 2 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
25 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
27 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
28 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 9 3
29 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
30 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
31 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
32 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
33 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
34 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
รวม 69