รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 12