รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
รวม 3