รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 4 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 7 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
รวม 26