รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 9 4
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 27