รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 3 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
รวม 18