รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
2 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 7