รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
6 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 10