รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
รวม 14