รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 8 4
รวม 23