รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 8