รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
15 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
รวม 23