รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 9