รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 10