รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
5 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
11 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
12 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 20