รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 11