รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 5