รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
รวม 10