รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
รวม 21