รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
8 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 4 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
11 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
14 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 2 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
23 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
26 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
27 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 4 1
28 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
29 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
30 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
31 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
รวม 54