รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
5 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 2 1
รวม 6