รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
รวม 1