รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 9