รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม ปวช. 3 1
12 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
13 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 21