รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 1 1
รวม 1