รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
2 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
3 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
รวม 9