รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 2 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
15 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
17 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
รวม 26