รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
4 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม ปวช. 3 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
7 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
8 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
รวม 13