รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 2 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 14