รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 9