รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 4 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
13 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
รวม 24