รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
10 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
รวม 24