รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
รวม 9