รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
รวม 6