รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. 3 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
11 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 4 2
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 3 1
13 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
14 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 2 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
18 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
20 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
22 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
24 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
รวม 51