รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
9 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
11 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 17