รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
รวม 3