รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
15 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 3 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
21 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
22 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
26 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
27 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
29 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
30 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
31 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
32 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
33 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
34 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
35 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
รวม 52