รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
6 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 9