รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 15