รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 7