รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
12 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
รวม 27