รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
6 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 11