รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
4 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
7 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
9 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
10 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 14