รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
12 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
16 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
20 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
21 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
24 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
25 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 36