รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
3 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
6 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
7 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
รวม 12