รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 21