รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
6 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
13 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
15 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
รวม 19